Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)

Hướng dẫn chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng với các chỉ tiêu quan trọng và các chỉ tiêu phụ ngoài ra với từng loại hình.

>>> Xem thêm: Bản thuyết minh báo cáo tài chính và ý nghĩa

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ:

a. Hình thức sở hữu vốn:

- Công ty Nhà nước;

- Công ty cổ phần; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ:

- Tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp (bao gồm chủ đầu tư có quốc tịch VN và quốc tịch nước ngoài);

- Biến động về cơ cấu vốn chủ sở hữu giữa các nhà đầu tư (tỷ lệ % góp vốn) tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

b. Lĩnh vực kinh doanh

Chọn giữa sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

c) Ngành nghề kinh doanh:

Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính (Nội dung thuyết minh về hoạt động kinh doanh chính dẫn chiếu theo quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

d) Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực.

đ) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô... có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

e) Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ tại từng công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp tại từng công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ từng đơn vị

noi-dung-va-phuong-phap-lap-ban-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-phan-1

  Bảng cân đối kế toán là căn cứ để làm bản thuyết minh báo cáo tài chính

2. Nguyên tắc và phương pháp các phần hành kế toán đơn giản

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

+ Nêu rõ tiền gửi ngân hàng là có kỳ hạn hay không kỳ hạn.

+ Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cở sở nào? Có phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” hay không?

- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

+ Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ)

+ Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi.

- Nguyên tắc giá trị hàng tồn kho:

+ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

+ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp nào ( Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; hay tính theo giá đích danh, phương pháp giá bán lẻ ).

+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ.

+ Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho hay lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

- Nguyên tắc kế toán và phương pháp khấu hao tài sản cố định:

+ Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hay giá đánh giá lại.

+ Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu( chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hay chi phí sản xuất, kinh doanh;

+ Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo pp đường thẳng, pp khấu hao theo số dư giảm dần,…

- Nguyên tắc chi phí trả trước:

+ Nêu rõ chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm những khoản chi phí nào.

+ Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí trả trước;

+ Có theo dõi chi tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn không?

- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

+ Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ không?

+ Có đánh giá lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

+ Vốn góp của chủ sở hữu có được ghi nhận theo số vốn thực góp không?

+ Lợi nhuận chưa phân phối được xác định như thế nào? Nguyên tắc phân phối lợi nhuận, cổ tức.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Có tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” hay không? Các phương pháp nào được sử dụng để ghi nhận doanh thu.

+ Doanh thu hợp đồng xây dựng: Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Hợp đồng xây dựng” không? Các phương pháp nào được sử dụng để ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng.

+ Các phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính.

+ Các nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác.

- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

+ Các khoản giảm trừ doanh thu gồm những gì?

+ Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” để điều chỉnh doanh thu không?

- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

+ Có đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu không?

+ Có đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho không?

+ Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán gồm những gì?

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo không?

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Có ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ không?

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Nêu rõ các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Xem thêm: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

3. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

a) Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/... đến 31/12/... Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

b) Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.

4. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

a) Chế độ kế toán áp dụng:  

Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào:

- Chế độ kế toán doanh nghiệp,

- Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản,

- Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp,

- Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

b) Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:  

Nêu rõ:

- Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không?

- Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.

- Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.

Như vậy, bài viết trên đây eBH đã thông tin nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh báo cáo tài chính. cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Xem thêm bài viết: Một số điểm lưu ý khi kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN: cách lập thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48, thuyết minh báo cáo tài chính là gì, ý nghĩa thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính fie Excel

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Đánh giá:

Bài viết liên quan