Quy định các mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT

Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT theo thông tư số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17/01/2014 được các kế toán trưởng giảng dạy tại Trung tâm kế toán Lê Ánh hướng dẫn cụ thể dưới đây.

thue-va-thue-suat

Các mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT

Bảng dưới đây là tổng hợp các mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2014 đến nay. học nghiệp vụ kế toán

MỨC PHẠT

HÀNH VI VI PHẠM

Phạt cảnh cáo

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

- Đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

- Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành từ 6 đến 10 ngày khi mất hoặc cháy, hỏng, không có tình tiết giảm nhẹ.

- Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

- Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.

- Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập từ 6 đến 10 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

- Không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

- Lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

- Lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng số thứ tự quyển sai, tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy quyển có số thứ tự bé hơn.

- Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

- Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ 1 đến 5 ngày hoặc 6 đến 10 ngày nếu cso tình tiết giảm nhẹ.

200.000 - 1.000.000

- Không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

2.000.000 - 4.000.000

- Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.

- Nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ phát sinh.

- Nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

- Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

- Bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu.

- Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn

 báo cáo.

- Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

- Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

- Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

- Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.

- Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

- Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn sau 10 ngày.

4.000.000 - 8.000.000

 - Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định;

- Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

- Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

- Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

- Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn.

- Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

- Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

- Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

- Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.

- Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;

- Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

- - Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn sau 20 ngày.

6.000.000

- Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

6.000.000 - 8.000.000

- Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

6.000.000 - 18.000.000

- Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành sau 10 ngày khi mất hoặc cháy, hỏng

- Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định.

- Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.

- Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

10.000.000 - 20.000.000

- Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

15.000.000-45.000.000

- Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

- Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

20.000.000 - 50.000.000

- Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả. Phạt bổ sung: đình chỉ quyền tự on hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 1 đến 3 tháng.

- Đặt in hóa đơn giả.

- In hóa đơn giả.

- Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

- Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, áp dụng với cả người mua và người bán. 

Trên đây là các mức xử phạt hành chính về hóa đơn GTGT trong đó có mức phạt cảnh cáo và các mức phạt bằng tiền. Các bạn kế toán theo dõi để hạn chế mắc phải các sai phạm trên trong khi làm về hóa đơn giá trị gia tăng

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Xem thêm bài viết: Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN: thuế gtgt phải nộp, thuế gtgt đầu vào được khấu trừ, cách hạch toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ thuế gtgt là gì, hạch toán khấu trừ thuế gtgt đầu vào và đầu ra, kết chuyển thuế gtgt được khấu trừ

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)