BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ (MẪU SỐ F01 - DNN)

Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế (Mẫu F01 - DNN) là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạc toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Nhìn vào bảng cân đối tài khoản doanh nghiệp có thể đánh giá tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt động của doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Biểu mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp siêu nhỏ

Mẫu bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế ( Mẫu số F01 - DNN)

 Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế mẫu F01 - DNN

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số F01 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm ...

Đơn vị tính: ...

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

 

 

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế (Mẫu số F01 - DNN)

  • Số hiệu tài khoản: Ghi số hiệu của từng tài khoản cấp 1 doanh nghiệp sử sụng trong kỳ
  • Tên tài khoản: Ghi tên tài khoản của tất cả các tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại. Mỗi loại tài khoản ghi trên 1 dòng, ghi từ tài khoản có số hiệu nhỏ đến số hiệu lớn
  • Số dư đầu kỳ: phản ánh số dư Nợ và Có đầu kỳ theo từng tài khoản. Số liệu căn cứ vào Sổ cái và Sổ Nhật ký học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  • Số phát sinh trong kỳ: phản ánh số phát sinh bên Nợ  và Có của từng tài khoản. Số liệu để ghi căn cứ vào Sổ Cái và Nhật Ký
  • Số dư cuối kỳ: phản ánh số dư Nợ và Có cuối kỳ của từng tài khoản Số dư cuối kỳ= Số dư đầu kỳ + Số phát sinh tăng - Số phát sinh giảm

Trên đây, kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số F01-DNN bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế theo thông tư 133 và hướng dẫn ghi chi tiết theo mẫu, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình
Các bạn có thể tham khảo thêm 
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Mẫu bảng cân đối tài khoản, cách lập bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối tài khoản theo quyết định 48, hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán, mẫu bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan