Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong các báo cáo tài chính được dùng để thể hiện doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Báo cáo chỉ ra từ doanh thu của doanh nghiệp, các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến lợi nhuận sau khi đã trừ hết các chi phí liên quan. Mục đích của báo cáo này là để giúp cho chủ doanh nghiệp theo dõi được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xem liệu rằng doanh nghiệp có đang sinh lời hay đang bị lỗ.

Từ đó, ketoanleanh.edu.vn cung cấp cho các kế toán viên cũng như các bạn học viên mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới nhất theo Mẫu số B02 – DNN bạn hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính

>>>>>Xem thêm: Xử lý chi phí trả trước đã hạch toán

1. Tải Về: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2. Mẫu báo cáo kết quảng hoạt động kinh doanh

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B02 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

                                                                                           Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24

 

 

 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 - 22 - 24)

30

 

 

 

10. Thu nhập khác

31

 

 

 

11. Chi phí khác

32

 

 

 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

14. Chi phí thuế TNDN

51

 

 

 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 - 51)

60

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Trên đây là mẫu B02 - DNN báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo phương pháp ghi để có bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính xác

Xem thêm: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Mẫu số B03 – DNN ban hành theo Thông tư số 133

Để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về kế toán, hãy tham gia ngay lớp học kế toán tại Lê Ánh để được hướng dẫn chi tiết.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu học thực tế ngày càng tăng của học viên, trung tâm Lê Ánh mở ra các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và các khoá đào tạo chuyên sâu, để biết thêm thông tin về các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Bài viết liên quan