HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN MẪU SỐ 08 - LĐTL

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhân khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian dự kiến, thứ tự công việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán

>>>Xem thêm: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

                                                                                                       Ngày... tháng... năm...

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ.............................................................................

Đại diện…………………………. bên giao khoán...................................................................

Họ và tên: ………………………. Chức vụ.............................................................................

Đại diện …………………………. bên nhận khoán.................................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:.................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................

- Các điều kiện khác:..........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:

  1. Nội dung công việc khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

  1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)


Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Phương pháp và trách nhiệm ghi hợp đồng giao khoán

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I. Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

- Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

- Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Phần II. Điều khoản cụ thể: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thanh toán) đối với bên nhận khoán.

Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:

- 1 bản giao cho người nhận khoán;

- 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;

- 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

Như vậy, trên đây kế toán Lê Ánh đã chia sẻ cho các bạn mẫu hợp đồng giao khoán được ban hành kèm theo Thông tư 133 theo mẫu số 08 - LĐTL. Các bạn có thể tham khảo thêm: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng, mẫu hợp đồng thuê khoán công việc, hợp đồng giao khoán là gì, mẫu thanh lý hợp đồng giao khoán, mẫu hợp đồng khoán gọn công việc, mẫu hợp đồng giao khoán theo quyết định 19

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)