Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06 – VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lắp đặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán không thuộc diện phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Giá trị trong bảng kê này không được khấu trừ thuế GTGT.

 Để giúp các bạn kế toán viên và học viên trong công việc, học tập kế toán. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn kế toán viên và học viên mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06 – VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>>> Xem Thêm: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mục đích bảng kê mua hàng

Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hóa,... lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT.

(Trường hợp mua vật tư, hàng hóa,... của người bán không có hóa đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập “Bảng kê mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn” (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuế)

2. Tải về: Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06 – VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

3. Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06 – VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:...................

Mẫu số 06 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

 

 

Ngày .... tháng .... năm  ....

 

Quyển số: ...............

 

 

           Số: ...............

           Nợ: ..............

           Có: ...............

 

- Họ và tên người mua:...................................................................

 

- Bộ phận (phòng, ban):..................................................................

 

STT

Tên, quy cách, phẩm chất

Địa chỉ

Đơn

Số

Đơn

Thành

 

hàng hoá (vật tư, công cụ...)

 mua hàng

vị tính

lượng

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

x

 

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): .................................................................

* Ghi chú: ................................................................................................

 

Người mua

Kế toán trưởng

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

4. Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng kê mua hàng mẫu số 06 - VT

  • Góc bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.
  • Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.
  • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.
  • Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua.
  • Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua.
  • Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
  • Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ, hàng hóa ghi trong Bảng. học khai báo thuế
  • Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
  • Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.
Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này

 

 

Bài viết liên quan