Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo quyết định 48 và Thông tư 200

Hàng tháng doanh nghiệp phải lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ để phản ánh số khấu hao TSCĐ trong tháng. 

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và theo Thông tư 200.

>>>>Xem thêm:Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài sản cố định

1. Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48

Theo mẫu số: 06 - TSCĐ

2. Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo TT 200

Theo mẫu số: 06 - TSCĐ

                                                                                                                                                                         Số:………..

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng…….năm……

 

 

SốTT

 

 

Chỉ tiêu

Tỷ lệ

khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

         Nơi sử dụng

TK 627 – Chi phí

sản xuất chung

TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công

TK 641 Chi phí bán hàng

TK 642 Chi phí quản lý Doanh nghiệp

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 Chi phí trả trước dài hạn

TK 335 Chi phí phải trả

 

Toàn DN

Phân xưởng (sản phẩm)

Phân xưởng (sản  phẩm)

Phân xưởng(sản  phẩm)

Phân xưởng (sản phẩm)

Nguyên giá TSCĐ

Số khấu hao

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

I.  Số khấu hao trích tháng trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

II .  Số KH TSCĐ tăng trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

III.  Số KH TSCĐ giảm trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV.  Số KH trích tháng này (I + II - III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Ngày ..... tháng .... năm ...
       Người lập bảng                                                                                                                Kế toán trưởng
         (Ký, họ tên)                                                                                                                      (Ký, họ tên)

a. Mục đích lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

b. Kết cấu và nội dung chủ yếu

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ (như cho bộ phận sản xuất - TK 623, 627, cho bộ phận bán hàng - TK 641, cho bộ phận quản lý - TK 642…) và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này.
Cơ sở lập:
+ Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.
+ Các dòng số khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ.
Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.
Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê, Nhật ký - Chứng từ và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Các bạn muốn lấy mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 hay theo thông tư 200 thì có thể để lại địa chỉ gmail cho lớp học. Lớp học sẽ gửi lại cho các bạn nhé!

Các bạn có thể tham khảo bài viết hoặc tham gia các lớp học kế toán trực tuyến của trung tâm để có thêm kiến thức nghiệp vụ phục vụ cho công việc kế toán.

Tags: Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 133, mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel, tải mẫu bảng tính khấu hao tscđ, cách tính khấu hao tài sản cố định, bài tập lập bảng khấu hao tài sản cố định,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở các cơ sở của trung tâm tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học, vui lòng truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn.

Bài viết liên quan