Mẫu văn bản ủy quyền lập hóa đơn GTGT năm 2016

Trong trường hợp giám đốc đi vắng, không ký được vào hóa đơn GTGT, doanh nghiệp có thể viết tên và đóng dấu treo vào phần chữ ký của giám đốc. Tuy nhiên, làm được điều này doanh nghiệp cần có giấy ủy quyền lập Hóa đơn GTGT.

lap-hoa-don

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

Dưới đây là mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

1. NỘI DUNG VĂN BẢN THÔNG BÁO ỦY QUYỀN LẬP HÓA ĐƠN GTGT

Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các yếu tố sau:

 • Ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm như: hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...));

 • Mục đích ủy nhiệm;

 • Thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm;

 • Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

2. THỜI HẠN NỘP THÔNG BÁO ỦY QUYỀN LẬP HÓA ĐƠN GTGT

Phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn..

Sau đây Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ mẫu văn bản uỷ nhiệm lập hoá đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------- 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 016/2015/UQ-ACCA

 ---------------------------------

Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

       - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
       - Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 
Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
 
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ................   Ngày cấp:.................... Nơi cấp: .................
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): .........................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ....................  Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: .....................
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

 • Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

 • Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty cổ phần ACCA.

 “ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...

 • Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

  • Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...

  • Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

  • Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN  

(Ký, ghi rõ họ và tên)    

 (Ký, ghi rõ họ và tên)  

 Tải về : Mẫu văn bản ủy quyền lập hóa đơn GTGT năm 2016

Các bạn có thể xem thêm bài viết về:

- Cách lập hóa đơn GTGT 2016

- Cách xử lý khi bị mất, cháy, hỏng hóa đơn theo thông tư mới nhất

- Cách xử lý khi viết sai hóa đơn

- Thủ tục thông báo phát hành Hóa đơn GTGT

- Thủ tục hoàn thuế GTGT năm 2016

Hoặc tham gia khóa kế toán thuế chuyên sâu tại lớp học, hoặc để lại câu hỏi phía dưới để đội ngũ giảng viên là những kế toán trưởng giải đáp.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học, vui lòng truy cập địa chỉ website: https://ketoanleanh.edu.vn/