Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC | Kế Toán Lê Ánh

Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký thu tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn học viên kế toán mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính.

>>>>xem thêm: Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Tải mẫu: Sổ nhật ký thu tiền

2. Mẫu sổ nhật ký thu tiền

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

Sổ nhật ký thu tiền

Năm...

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK

...

Ghi Có các TK

Số hiệu

Ngày tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

     - Ngày mở sổ:…

                                                                                                   Ngày…tháng…năm…

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chép: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

 

 

 

 

Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC