Danh Mục

Các bút toán truy thu khi quyết toán thuế

Các bút toán truy thu thuế khi quyết toán như thế nào? Trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp các bút toán truy thu thuế khi quyết toán.

quyết toán thuế

>>Xem thêm: Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN cuối năm

1. Truy thu thuế GTGT

Hạch toán thuế

- Nợ TK 4211

- Có TK 33311

Nộp tiền thuế

- Nợ TK 33311

- Có TK 111; 112

2.Truy thu thuế TNDN

Hạch toán

- Nợ TK 4211

- Có TK 3334

Nộp tiền thuế

- Nợ TK 3334

- Có TK 111; 112

3.Phạt chậm nộp

Hạch toán

- Nợ TK 811

- Có TK 3339

Nộp tiền thuế

- Nợ TK 3339

- Có TK 111, 112

4.Phạt vi phạm hành chính

Hạch toán

- Nợ TK 811

- Có TK 3339

Nộp thuế

- Nợ TK 3339

- Có TK 111, 112

5.Loại kho sau quyết toán

*Tài sản thiếu chờ xử lý

-Nợ TK 1381

-Có TK 156; 152; 153

*Khí quyết toán thuế yêu cầu loại

- Nợ TK 811

- Có TK 1381

6.Trường hợp thuế TNCN

but-toan-truy-thu-khi-quyet-toan-thue

*Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

- Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

- Có TK 334 – Phải trả người lao động

*Trường hợp do công ty phải trả

- Có TK 3335- Thuế TNCN phải nộp

- Nợ TK 4211- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Bút toán nộp tiền

Nợ TK 3335

Có TK 111; 112

7.Điều chỉnh sổ trích khấu hao TSCĐ

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện công ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005 thì Công ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức quy định như sau:

Có TK 4211- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ

Bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Các bút toán truy thu khi quyết toán thuế