Download Tờ Khai Dữ Liệu Hóa Đơn Bán Ra Mẫu Số 03 NĐ 119

Mẫu số 03 NĐ 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. Bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra mẫu số 3 và hướng dẫn cách sử dụng tờ khai này

1. Những trường hợp sử dụng Mẫu 03 Nghị Định 119/2018/NĐ-CP

Mẫu số 03 NĐ 119 Tờ khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Căn cứ Quy định về xử lý chuyển tiếp Hóa đơn điện tử Khoản 2, Điều 36, Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì:

"...2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn…"

- Nếu trong khoảng thời gian từ 1/11/2018 - 31/10/2020, nếu đơn vị chưa nhận được thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử thì có phải nộp kèm mẫu số 03 NĐ 119 cho cơ quan thuế không?

⇒ Theo quy định trên thì nếu như đơn vị chưa nhận được thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử thì không phải nộp kèm mẫu số 03 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức cũ (đặt in, tự in, mua).

⇒ Thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC Xử lý chuyển tiếp cũng quy định:

"...4. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Trường hợp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Thông tư này…"

- Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng.

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP.

⇒ Thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 03 NĐ 119 cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

- Trường hợp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8 Điều 13 Thông tư 68/2019/TT-BTC

>>>>>>>> Khóa Học Kế Toán Ngắn Hạn Tại TPHCM

2. Download Tờ Khai Dữ Liệu Hóa Đơn Bán Ra Mẫu số 03 NĐ 119

Mẫu số 03 Nghị định 119 Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Tải: Mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn bán ra Mẫu số 03 NĐ 119

Trên đây là những quy định về sử dụng Mẫu số 03 Nghị định 119/2018/NĐ-CP tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. Các bạn tải về sử dụng trong những trường hợp Kế toán Lê Ánh đã ghi chú trong bài viết. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: