Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp. Bài viết dưới đây, kế toán thực hành Lê Ánh xin chia sẻ vơi các bạn mẫu 04/GTGT - Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính 

 

khong-phai-ke-khai-tinh-nop-thue-gia-tri-gia-tang

1. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đối tượng áp dụng tờ khai thuế GTGT trực tiếp:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện
áp dụng phương pháp khấu trừ;
- Hộ, cá nhân kinh doanh;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò,
phát triển và khai thác dầu khí.
- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 

Hồ sơ khai thuế GTGT

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04

Các bạn tải tờ khai tại đây : Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành  cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng......... năm …....

[02] Lần đầu:   ...                         [03] Bổ sung lần thứ ...

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………….........................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0%  và không chịu thuế

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT                           

[21]

[22]

[23]

1.1

Nhóm ngành A

 

 

 

1.2

Nhóm ngành B...

 

 

 

...

...

 

 

 

2

Tỷ lệ GTGT trên doanh thu

[24]

[25]

[26]

2.1

Nhóm ngành A

 

 

 

2.2

Nhóm ngành B...

 

 

 

....

....

 

 

 

3

Tổng GTGT phát sinh trong kỳ

[27]=[21]x[24]

[28]=[22]x[25]

[29]=[23]x[26]

3.1

Nhóm ngành A

 

 

 

3.2

Nhóm ngành B

 

 

 

....

.... quản lý nhân sự

 

 

 

4

Tổng thuế GTGT phải nộp:

[30]=[27]x0%

[31]=[28]x5%

[32]=[29]x10%

4.1

Nhóm ngành A

 

 

 

4.2

Nhóm ngành B

 

 

 

...

....

 

 

 

 

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33]=[21]+[22]+[23]:..........                           

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34]=[30]+[31]+[32]:  ........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 Ngày ........tháng….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Trên đây kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn đối tượng áp dụng hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và cung cấp mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp. Mong rằng, bài viết này sẽ hữu ích đối với  người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Bài viết xem thêm: Kế toán nhận sổ sách về nhà làm cần những kỹ năng gì

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán do đội ngũ giảng viên lâu năm kinh nghiệm giảng dạy để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc.

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Đánh giá:

Bài viết liên quan