Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp TT 24/2024/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán Đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp được quy định chi tiết với nhiều tài khoản chính và phân loại theo nhiều cấp độ khác nhau. Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn đọc Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp TT 24/2024/TT-BTC. Để làm tốt công việc kế toán thì việc nắm chắc các tài khoản kế toán là rất cần thiết.

1.Tổng Quan Về Thông Tư 24/2024/TT-BTC

Thông tư 24/2024/TT-BTC, được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất. Thông tư này không chỉ phản ánh sự thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh tế và quản lý nhà nước mà còn đặt ra một khuôn khổ chuẩn mực, hiện đại cho hoạt động kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn quốc.

Mục đích và tầm quan trọng

Mục đích của Thông tư 24/2024/TT-BTC là cập nhật và chuẩn hóa các quy định về kế toán hành chính sự nghiệp, nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính và minh bạch trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Sự ra đời của thông tư này góp phần đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho việc quyết toán, kiểm toán và đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách.

Thông tư này thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác, tổng hợp và cập nhật các quy định mới phù hợp với những thay đổi trong luật pháp và yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước. Sự cập nhật này nhằm mục tiêu tạo ra một hệ thống kế toán minh bạch hơn, dễ kiểm soát và hiệu quả trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính.

Cơ quan ban hành và lý do cập nhật hệ thống tài khoản mới

Bộ Tài chính, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về các hoạt động tài chính, ngân sách, kế toán và kiểm toán trong toàn quốc, đã chủ trì soạn thảo và ban hành Thông tư này. Việc cập nhật hệ thống tài khoản kế toán mới được thực hiện để phản ánh chính xác hơn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời tăng cường khả năng giám sát và quản lý các khoản mục tài chính, từ đó giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật.

Thông qua việc cập nhật và đơn giản hóa các quy định, Thông tư 24/2024/TT-BTC không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác kế toán mà còn giảm thiểu các thủ tục hành chính, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết của chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

2. Phạm Vi Áp Dụng Của Hệ Thống Tài Khoản Thông Tư 24/2024/TT-BTC

Phạm vi áp dụng của hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 24/2024/TT-BTC được thiết kế để hướng dẫn chế độ kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm một loạt các đối tượng áp dụng rộng khắp. Hệ thống tài khoản này không chỉ áp dụng cho các cơ quan nhà nước mà còn cho các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng

- Cơ quan nhà nước: Bao gồm các cơ quan trực thuộc Chính phủ, không bao gồm các Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Bao gồm các đơn vị sự nghiệp có nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, không kể các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước: Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như các đơn vị khác sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đơn vị hạch toán phụ thuộc và đầu mối chi tiêu: Bao gồm các đơn vị phụ thuộc không thực hiện công việc kế toán mà mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được hạch toán, ghi sổ kế toán tập trung tại đơn vị kế toán mẹ.

Thông tư 24/2024/TT-BTC cũng quy định chi tiết về việc mở sổ kế toán, ghi chép và báo cáo tài chính để đảm bảo rằng mọi nghiệp vụ phát sinh đều được hạch toán một cách chính xác, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán và quản lý tài chính​

3. Cấu Trúc Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Mới

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới theo Thông tư 24/2024/TT-BTC có cấu trúc được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu quản lý tài chính hiện đại và tuân thủ các chuẩn mực kế toán. Cấu trúc này giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp có thể theo dõi, kiểm soát, và báo cáo tài chính một cách chính xác và hiệu quả.

Cấu trúc hệ thống tài khoản

- Tài khoản tài sản: Bao gồm các tài khoản liên quan đến tài sản cố định hữu hình, vô hình, các tài sản lưu động như tiền mặt, ngân hàng, các khoản phải thu, và hàng tồn kho.

- Tài khoản nợ phải trả: Gồm các tài khoản phản ánh các khoản nợ phải trả như phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản thuế và các khoản phải nộp khác.

- Tài khoản vốn chủ sở hữu: Bao gồm các tài khoản ghi nhận nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, và các quỹ khác.

- Tài khoản doanh thu: Phản ánh các nguồn thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, thu từ hoạt động tài chính, và các khoản thu khác.

- Tài khoản chi phí: Bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí nhân công, chi phí mua hàng, và các chi phí khác.

- Tài khoản kết quả: Dùng để tính toán và phản ánh kết quả hoạt động của đơn vị trong kỳ kế toán, bao gồm lợi nhuận hay lỗ.

Hệ thống tài khoản này cũng được chia thành các tài khoản chi tiết hơn dựa trên các yêu cầu cụ thể của mỗi đơn vị kế toán, giúp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về quản lý và báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước. Mỗi tài khoản được thiết kế để có thể ghi chép đầy đủ, rõ ràng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình quyết toán và kiểm toán.

Hệ thống tài khoản kế toán Đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

 

4. Bảng Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 24/2024/TT-BTC Đầy Đủ Nhất

hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 01
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 02hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 03
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 04
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 05
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 06
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 07
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 08
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 09
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 10
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 11
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 12
hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp tt 24/2024 13

5. Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 24/2024/TT-BTC

Để sử dụng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24/2024/TT-BTC, bạn cần lưu ý các bước sau:

- Hiểu biết về cấu trúc tài khoản: Hệ thống tài khoản được chia thành các tài khoản trong bảng và tài khoản ngoài bảng. Các tài khoản trong bảng được hạch toán kép, bao gồm các tài khoản từ loại 1 đến loại 9, phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động của đơn vị. Các tài khoản ngoài bảng, loại 0, được hạch toán đơn, dùng để theo dõi các khoản nhận và sử dụng kinh phí cần quyết toán​

- Sử dụng chứng từ kế toán: Các đơn vị có thể tự thiết kế chứng từ kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý nội bộ, nhưng phải đảm bảo phản ánh đúng bản chất của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh​

- Quản lý và ghi sổ kế toán: Đơn vị phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh. Sổ kế toán bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết​ .

- Lập báo cáo tài chính: Tất cả các tài khoản kế toán phải được sử dụng để lập báo cáo tài chính theo quy định, phản ánh chính xác tình hình tài chính của đơn vị​

 - Theo dõi và quản lý kinh phí: Đối với các tài khoản ngoài bảng liên quan đến kinh phí ngân sách nhà nước và các khoản quyết toán, đơn vị cần hạch toán chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước và theo yêu cầu quản lý khác​.

6. Các thay đổi so với hệ thống tài khoản của thông tư 107

Trên đây là hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 24 mà Kế toán Lê Ánh muốn chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật được các quy định mới và áp dụng được vào công việc của mình!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợpkhóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chínhkhóa học chứng chỉ kế toán trưởngkhóa học kế toán cho chủ doanh nghiệpkhóa học kế toán hành chính sự nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM