Hiệu Lực Thi Hành Của Thông Tư 24/2024 Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Mới Nhất (Thay Thế Thông Tư 107)

Thông tư 24/2024/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Thông tư này thay thế Thông tư 107/2017/TT-BTC, nhằm cập nhật và cải thiện các quy định về kế toán trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp. 

Cùng Kế toán Lê Ánh tìm hiểu một số điểm nổi bật trong Thông tư 24/2024/TT-BTC và hiệu lực thi hành, trách nhiệm của các bên ở bài viết dưới đây. 

1. Một số điểm nổi bật của Thông tư 24/2024 bao gồm

- Cập nhật hệ thống tài khoản kế toán: Điều chỉnh và bổ sung một số tài khoản kế toán để phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính mới.

- Báo cáo tài chính: Quy định chi tiết về việc lập, trình bày và nộp các báo cáo tài chính, bao gồm cả báo cáo tài chính hợp nhất đối với các đơn vị có nhiều cấp quản lý.

- Hướng dẫn chi tiết về chứng từ kế toán: Cập nhật và hướng dẫn sử dụng các mẫu chứng từ kế toán phù hợp với các hoạt động mới phát sinh.

- Quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực của số liệu kế toán.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp cần chuẩn bị và cập nhật hệ thống kế toán của mình để tuân thủ đúng các quy định mới này.

2. Hiệu lực thi hành của Thông tư 24/2024 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất (thay thế Thông tư 107)

Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Thông tư 24/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 và thay thế các thông tư sau:

- Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

- Thông tư 108/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia;

- Thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi;

- Thông tư 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thi hành Thông tư 24/2024 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất (thay thế Thông tư 107)

3.1 Đối với cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước

- Cơ quan tài chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kế toán theo quy định của pháp luật kế toán; kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp của các đơn vị kế toán thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan tài chính địa phương chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn để tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp về phương án tổ chức đơn vị kế toán trên địa bàn đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa công tác kế toán, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo của đơn vị kế toán, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối an toàn tiền, tài sản của nhà nước tại các đơn vị.

- Cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước cùng cấp thực hiện và phối hợp với đơn vị trong việc đối chiếu, điều chỉnh, cung cấp và khai thác số liệu về nhận và sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản và các hoạt động tài chính khác của đơn vị kế toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

3.2 Đối với đơn vị dự toán cấp I

- Đơn vị dự toán cấp I có các đơn vị trực thuộc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong đơn vị đều phải được ghi sổ kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính của đơn vị theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC nhằm quản lý chặt chẽ, an toàn tiền, tài sản của Nhà nước.

+ Đơn vị dự toán cấp I phải xác định bằng văn bản các đơn vị kế toán trực thuộc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC, các đơn vị khác không phải là đơn vị kế toán thì có thể xác định là đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc đầu mối chi tiêu của đơn vị kế toán.

+ Đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm cấp mã thanh toán cho đơn vị kế toán trực thuộc để thống nhất hạch toán và có cơ sở đối chiếu loại trừ giao dịch nội bộ khi hợp nhất báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp I theo quy định.

+ Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán của các đơn vị kế toán trực thuộc.

- Đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách được xác định là đơn vị kế toán và phải lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư này.

3.3 Đối với các đơn vị kế toán

- Đơn vị kế toán có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán, phân cấp các công việc kế toán cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, hướng dẫn đơn vị hạch toán phụ thuộc tổ chức công tác kế toán, cung cấp thông tin, số liệu để đối chiếu, loại trừ các giao dịch nội bộ và tổng hợp lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC.

- Đơn vị kế toán phải mở sổ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại đơn vị mình đảm bảo phù hợp với cơ chế tài chính đơn vị đang áp dụng; chấp hành đúng các quy trình nghiệp vụ về kế toán theo quy định tại Thông tư này.

- Đơn vị kế toán phải lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính theo đúng quy định tại Thông tư này. Người ký báo cáo phải chịu trách nhiệm kiểm soát các thông tin, số liệu đã trình bày trên các báo cáo đảm bảo chính xác, khớp đúng và phù hợp theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

3.4 Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc

- Đơn vị hạch toán phụ thuộc phải mở sổ kế toán, hạch toán, ghi sổ kế toán, lưu trữ tài liệu kế toán phát sinh tại đơn vị mình theo phân cấp của đơn vị kế toán và quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC.

- Cuối kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc phải cung cấp thông tin, số liệu theo hướng dẫn của đơn vị kế toán để đơn vị kế toán tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư này. (Điều 12 Thông tư 24/2024/TT-BTC)

Việc thực hiện Thông tư 24/2024 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và bộ phận liên quan để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Thông tư 24/2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải tiến chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế Thông tư 107 để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính ngày càng cao. Việc thực hiện Thông tư này không chỉ đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính mà còn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ quản, đơn vị hành chính sự nghiệp, bộ phận kế toán, cơ quan kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công trong việc triển khai Thông tư 24/2024. Qua đó, góp phần vào việc xây dựng một nền tài chính công vững mạnh, minh bạch và hiệu quả hơn trong tương lai.

Hy vọng bài viết trên đây của kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn có được một cái nhìn tổng quan và rõ ràng về Hiệu lực thi hành của Thông tư 24/2024 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất (thay thế Thông tư 107).

Xem thêm:

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợpkhóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chínhkhóa học chứng chỉ kế toán trưởngkhóa học kế toán cho chủ doanh nghiệpkhóa học kế toán hành chính sự nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM