Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Có Lời Giải

Mục tiêu chính của kế toán hành chính sự nghiệp là cung cấp thông tin chính xác và minh bạch để hỗ trợ quản lý, giám sát và đưa ra quyết định về tài chính, kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Bài viết Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Có Lời Giải dưới đây của Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về các khái niệm và vận dụng vào công việc thực tế.

I. Khái niệm về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp, còn được gọi là kế toán công, Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp là tập trung vào việc ghi chép, quản lý, và báo cáo các hoạt động tài chính của các tổ chức cô như chính phủ, các cơ quan nhà nước, và các tổ chức phi lợi nhuận.

Khác với kế toán doanh nghiệp, mục tiêu chính của kế toán hành chính sự nghiệp không phải là tạo lợi nhuận mà là đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng tài chính công.

II. Các nguyên tắc kế toán áp dụng trong hành chính sự nghiệp

Trong hành chính sự nghiệp, các nguyên tắc kế toán giúp đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và tính chính xác của các thông tin tài chính. Dưới đây là một số nguyên tắc kế toán chính thường được áp dụng trong hành chính sự nghiệp:

- Nguyên tắc kế toán đúng đắn: Các nghiệp vụ kế toán phải được hạch toán một cách đúng đắn, trung thực, phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác tình hình tài chính, tài sản của đơn vị.

- Nguyên tắc thận trọng: Khi tính toán và đánh giá, cần phải thực hiện một cách thận trọng, tránh phóng đại doanh thu hay tài sản, hoặc hạ thấp chi phí hay nợ phải trả. Điều này giúp bảo vệ đơn vị khỏi rủi ro tài chính không đáng có.

- Nguyên tắc tính liên tục: Các báo cáo tài chính nên được chuẩn bị dựa trên giả định rằng đơn vị sẽ tiếp tục hoạt động và không có ý định hay nhu cầu giải thể hoặc thu hẹp đáng kể hoạt động.

- Nguyên tắc đồng tiền: Các giao dịch và sự kiện tài chính nên được ghi chép bằng đồng tiền mà trong đó đơn vị kế toán đo lường hoạt động kinh tế, thường là đồng tiền quốc gia của đơn vị đó.

- Nguyên tắc dồn tích: Thu nhập và chi phí liên quan đến nhau nên được hạch toán trong cùng một kỳ kế toán, không phụ thuộc vào thời điểm thực tế của dòng tiền.

- Nguyên tắc công bằng: Các báo cáo tài chính cần phải công bằng, không thiên vị và phải phản ánh đúng tình hình tài chính của đơn vị.

- Nguyên tắc minh bạch: Thông tin trong các báo cáo tài chính cần được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu để các bên liên quan có thể đánh giá chính xác tình hình tài chính của đơn vị.

 Các nguyên tắc này được áp dụng để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tài chính được quản lý một cách chính xác và minh bạch, từ đó hỗ trợ hiệu quả trong quản lý và điều hành các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sự khác biệt giữa kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán doanh nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán doanh nghiệp có nhiều điểm khác biệt quan trọng, từ mục tiêu, nguyên tắc đến cách thức thực hiện. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính:

 

Nội dung

 

 

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

Kế toán Doanh nghiệp
Mục tiêu hoạt động

 

Thường phục vụ cho các cơ quan nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận, hoặc các đơn vị sự nghiệp có tài trợ từ ngân sách nhà nước. Mục tiêu không phải là kiếm lời mà là cung cấp dịch vụ công, giáo dục, y tế, hoặc các dịch vụ khác cho công chúng.

 

 

Thường được áp dụng cho các công ty và doanh nghiệp với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng kinh tế cho các cổ đông.

 

Nguồn tài trợ

 

Tài trợ chủ yếu từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác nhằm hỗ trợ hoạt động không vì lợi nhuận.

 

 

Tài trợ chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh, bán hàng và dịch vụ.

 

Nguyên tắc kế toán

 

Nguyên tắc thường theo dõi chi tiết các khoản chi tiêu, phù hợp với ngân sách đã được phê duyệt, đảm bảo chi tiêu không vượt quá ngân sách và tuân thủ các quy định của nhà nước.

 

 

Tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận, quản lý chi phí và doanh thu một cách hiệu quả. Nguyên tắc kế toán ở đây thường linh hoạt hơn, theo dõi gần gũi với thị trường và nhu cầu khách hàng.

 

Báo cáo tài chính

 

Báo cáo tài chính thường xuyên được kiểm tra và giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo sự minh bạch và đúng đắn của việc sử dụng ngân sách.

 

 

Báo cáo tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, cổ đông, và các bên liên quan khác về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Kiểm soát và quy định

 

Thường chịu sự kiểm soát và quy định nghiêm ngặt của pháp luật về tài chính công và các quy định khác của nhà nước.

 

 

Tuy cũng tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, nhưng doanh nghiệp có thể có nhiều lựa chọn hơn trong việc áp dụng. 

 

III. Các loại sổ sách và báo cáo trong kế toán hành chính sự nghiệp

Trong kế toán hành chính sự nghiệp, việc ghi chép và báo cáo tài chính được thực hiện thông qua nhiều loại sổ sách và báo cáo cụ thể. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Các loại sổ sách và báo cáo trong kế toán hành chính sự nghiệp

Dưới đây là một số loại sổ sách và báo cáo phổ biến trong kế toán hành chính sự nghiệp:

1. Các loại sổ sách kế toán

- Sổ Nhật ký - Chứng từ: Đây là sổ đầu tiên ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, theo thứ tự thời gian. Mỗi nghiệp vụ kinh tế phải có chứng từ hợp lệ kèm theo.

- Sổ Cái: Là sổ ghi chép chi tiết các tài khoản, được sắp xếp theo từng loại tài khoản, giúp theo dõi chi tiết các phát sinh của từng tài khoản.

- Sổ Quỹ tiền mặt: Ghi chép chi tiết tất cả các nghiệp vụ liên quan đến thu chi tiền mặt trong đơn vị.

- Sổ Kho: Ghi chép chi tiết về nhập, xuất, tồn kho của các loại vật tư, hàng hóa trong kỳ.

2. Các loại báo cáo kế toán trong kế toán hành chính sự nghiệp

- Báo cáo quyết toán ngân sách: Báo cáo này thể hiện rõ việc sử dụng ngân sách nhà nước đã được giao và thực hiện như thế nào trong một kỳ nhất định.

- Báo cáo tài chính: Bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh tế (Báo cáo kết quả hoạt động), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo này cung cấp thông tin toàn diện về tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị.

- Báo cáo tài sản cố định: Ghi nhận và theo dõi tình hình sử dụng, bảo trì, thanh lý tài sản cố định.

- Báo cáo thanh toán với người lao động: Thể hiện các khoản đã thanh toán cho người lao động như lương, thưởng, và các phúc lợi khác.

Các loại sổ sách và báo cáo này phải được thực hiện một cách chính xác và kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý và giám sát tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và tài chính.

 IV. Bài tập thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Bài tập 1: Một đơn vị hành chính sự nghiệp A nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước là 500 triệu đồng để thực hiện dự án giáo dục. Đơn vị đã chi tiêu như sau trong quý:

 • Mua sắm trang thiết bị giáo dục: 200 triệu đồng.
 • Chi phí tiền lương nhân viên: 150 triệu đồng.
 • Chi phí quản lý dự án: 50 triệu đồng.
 • Chi phí khác: 20 triệu đồng.

Yêu cầu: Hãy lập báo cáo quyết toán ngân sách sử dụng và báo cáo tài chính cho quý.

Lời giải:

Bước 1: Ghi sổ sách kế toán

- Sổ Nhật ký - Chứng từ: Ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

 • Nhận ngân sách nhà nước: 500 triệu đồng.
 • Mua sắm trang thiết bị: 200 triệu đồng.
 • Chi phí tiền lương: 150 triệu đồng.
 • Chi phí quản lý dự án: 50 triệu đồng.
 • Chi phí khác: 20 triệu đồng.

- Sổ Cái:

 • Tài khoản ngân sách nhà nước: +500 triệu đồng.
 • Tài khoản chi trang thiết bị: -200 triệu đồng.
 • Tài khoản chi tiền lương: -150 triệu đồng.
 • Tài khoản chi quản lý dự án: -50 triệu đồng.
 • Tài khoản chi phí khác: -20 triệu đồng.

Bước 2: Lập báo cáo quyết toán ngân sách

- Báo cáo quyết toán ngân sách:

 • Tổng ngân sách nhận được: 500 triệu đồng.
 • Tổng chi: 420 triệu đồng.
 • Số dư ngân sách còn lại: 80 triệu đồng.

Bước 3: Lập báo cáo tài chính

- Bảng cân đối kế toán:

 • Tài sản hiện có (tiền mặt): 80 triệu đồng.
 • Báo cáo kết quả hoạt động:
 • Doanh thu (nếu có): 0 đồng.Chi phí: 420 triệu đồng.
 • Lỗ trong kỳ: 420 triệu đồng.

2. Bài tập 2: Xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong kế toán kho.

Đơn vị hành chính sự nghiệp B trong tháng đã có các nghiệp vụ về nhập và xuất kho như sau:

 • Ngày 05/01: Nhập kho 100 quyển sách từ nguồn tài trợ, trị giá 1.000.000 đồng.
 • Ngày 15/01: Xuất kho 30 quyển sách cho trường học C trong khu vực, trị giá 300.000 đồng.
 • Ngày 20/01: Nhập kho 50 quyển sách mua từ nhà cung cấp D, tổng chi phí 600.000 đồng, đã bao gồm thuế và phí vận chuyển.

Yêu cầu: Ghi chép các nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán kho và lập báo cáo tồn kho cuối tháng.

Lời giải:

Bước 1: Ghi sổ sách kế toán kho

Sổ Nhật ký - Chứng từ:

 • 05/01: Nhập kho 100 quyển sách, trị giá 1.000.000 đồng.
 • 15/01: Xuất kho 30 quyển sách, trị giá 300.000 đồng.
 • 20/01: Nhập kho 50 quyển sách, trị giá 600.000 đồng.

Sổ Kho:

 • Nhập kho 05/01: +100 quyển sách, giá nhập 1.000.000 đồng.
 • Xuất kho 15/01: -30 quyển sách, giá xuất tính theo giá nhập trước đó.
 • Nhập kho 20/01: +50 quyển sách, giá nhập 600.000 đồng.

Bước 2: Tính toán tồn kho cuối tháng

 • Tổng số sách nhập kho: 100 + 50 = 150 quyển.
 • Tổng số sách xuất kho: 30 quyển.
 • Tồn kho cuối tháng: 150 - 30 = 120 quyển.

Bước 3: Lập báo cáo tồn kho

 • Báo cáo tồn kho cuối tháng:
 • Tồn đầu kỳ: 0 quyển.
 • Nhập trong kỳ: 150 quyển.
 • Xuất trong kỳ: 30 quyển.
 • Tồn cuối kỳ: 120 quyển.

Giá trị tồn kho: (70 quyển từ lô đầu tiên * 1.000.000 đồng / 100) + (50 quyển từ lô thứ hai * 600.000 đồng / 50) = 700.000 đồng + 600.000 đồng = 1.300.000 đồng.

Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp3. Bài tập 3: Lập và phân tích báo cáo tài chính.

Đề bài: Đơn vị hành chính sự nghiệp E có các thông tin tài chính sau trong năm nay:

 • Doanh thu từ hoạt động sự nghiệp (dịch vụ giáo dục và y tế): 3.000.000.000 đồng.
 • Chi phí nhân viên: 1.200.000.000 đồng.
 • Chi phí mua sắm trang thiết bị: 600.000.000 đồng.
 • Chi phí quản lý: 400.000.000 đồng.
 • Khấu hao tài sản cố định: 300.000.000 đồng.
 • Các khoản thu khác (quyên góp, tài trợ): 500.000.000 đồng.

Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh tế (Báo cáo kết quả hoạt động) và phân tích hiệu quả tài chính của đơn vị.

Lời giải:

- Bước 1: Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh tế

Doanh thu:

 • Tổng doanh thu từ dịch vụ: 3.000.000.000 đồng.
 • Thu khác (quyên góp, tài trợ): 500.000.000 đồng.
 • Tổng doanh thu: 3.500.000.000 đồng.

Chi phí:

 • Chi phí nhân viên: 1.200.000.000 đồng.
 • Chi phí mua sắm trang thiết bị: 600.000.000 đồng.
 • Chi phí quản lý: 400.000.000 đồng.
 • Khấu hao tài sản: 300.000.000 đồng.
 • Tổng chi phí: 2.500.000.000 đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh tế:

Lợi nhuận gộp: 3.500.000.000 - 2.500.000.000 = 1.000.000.000 đồng.

Bước 2: Phân tích báo cáo tài chính

Tỉ lệ lợi nhuận gộp: (Lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu) * 100 = (1.000.000.000 / 3.500.000.000) * 100 = 28.57%. Điều này cho thấy sau khi trừ các chi phí, đơn vị vẫn giữ được 28.57% doanh thu làm lợi nhuận gộp.

Tỉ lệ chi phí so với doanh thu: (Tổng chi phí / Tổng doanh thu) * 100 = (2.500.000.000 / 3.500.000.000) * 100 = 71.43%. Đây là tỉ lệ khá cao, cho thấy đơn vị đang chi tiêu một lượng lớn nguồn lực để duy trì hoạt động.

Phân tích chi tiêu: Chi phí nhân viên là thành phần lớn nhất trong cơ cấu chi phí, chiếm gần một nửa chi phí tổng. Điều này có thể phản ánh đặc thù của đơn vị sự nghiệp, nơi chi phí nhân sự thường nặng nề do đặc thù dịch vụ đòi hỏi nhiều lao động.

V. Phương pháp học Kế toán hành chính sự nghiệp hiệu quả nhất

Để học kế toán hành chính sự nghiệp một cách hiệu quả, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau:

- Nắm chắc kiến thức về nguyên lý kế toán: Trước hết, bạn cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản của kế toán hành chính sự nghiệp, bao gồm các nguyên tắc về đối tượng, phạm vi và các phương pháp tính toán phổ biến.

- Theo học các lớp đào tạo kế toán hành chính sự nghiệp tại các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp: Tham gia các khóa học thực tế tại các trung tâm đào tạo kế toán hành chính sự nghiệp uy tín. Trung tâm kế toán Lê Ánh hiện nay đang là trung tâm kế toán số 1 Việt Nam về cung cấp khoá học kế toán hành chính sự nghệp. Các khóa học ở trung tâm kế toán Lê Ánh bao gồm cả lý thuyết và thực hành, giúp bạn áp dụng kiến thức vào thực tế.

>>> Xem thêm: Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - 100% Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng 

 - Thực hành thường xuyên: Kế toán luôn đòi hỏi sự chính xác cao, bạn nên thực hành thường xuyên qua các bài tập nguyên lý kế toán và các phần mềm kế toán

- Cập nhật tài liệu, văn bản pháp luật thường xuyên: Ngành kế toán thường xuyên có những thay đổi về chuẩn mực và pháp luật. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức liên tục qua sách, tạp chí chuyên ngành, và các nguồn tin cậy là rất quan trọng.

- Học tập tại các diễn đàn dành cho kế toán hành chính sự nghiệp: Giao lưu và học hỏi từ những người đã có kinh nghiệm trong ngành. Tham gia các diễn đàn, hội thảo và các sự kiện chuyên ngành để mở rộng kiến thức và kỹ năng của bạn.

 - Áp dụng công nghệ: Sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin trong quá trình học và làm việc. Việc này không chỉ giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của hệ thống kế toán trong thực tế.

 Để học kế toán hành chính sự nghiệp một cách hiệu quả, bạn cần kết hợp nhiều phương pháp học khác nhau, Trong đó việc học giải các bài tập kế toán hành chính sự nghiệp là rất cần thiết. Hy vong sau bài viết này của Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu thêm về công việc của kế toán hành chính sự nghiệp cũng như áp dụng vào công việc thực tế.

 Chúc bạn thành công!

Xem thêm: