• Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)

  Báo cào tình hình tái chính có ý ngĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm.Báo cáo tình hình tài chính được trình bày tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất.

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

  Download và tải về mẫu báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

  Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)

  Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính  

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  B áo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin giúp người sử dụng dánh giá cá thay đổi trong tài sản, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.  Bài viết này, Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu với bạn đọc phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

  Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn đọc BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp siêu nhỏ

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

 • Cách làm báo cáo tài chính

  Làm báo cáo tài chính cuối năm luôn gây khó khăn với các kế toán. Kế toán thì có nhiều nhưng kế toán lên được báo cáo tài chính lại rất ít. Dưới đây, các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách làm báo cáo tài chính ngắn gọn và tiện lợi nhất.

 • Bảng cân đối kế toán và Hướng dẫn cách lập

  Để có thể lập được một Báo cáo tài chính, người kế toán cần phải hiểu và làm được Bảng cân đối kế toán, đây là kiến thức cơ bản nhất một người kế toán cần có. Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định